מחשבון לעצמאיים הפקדות והטבות מס לשנת 2020
בקופת גמל, קרן פנסיה וקרן השתלמות

הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי

 • מטרה

  סכום הפקדה שנתי

  שיעור ההטבה השנתי

  שווי הטבת המס

  שיעור הטבת המס

 • מטרה הטבת ניכוי הפקדה מוכרת כהוצאה

  סכום הפקדה שנתי 11,880

  שיעור ההטבה השנתי לכל היותר 4.5% מתקרת הכנסה קובעת משוקללת לקרן השתלמות לעצמאי לשנה (265,000 ₪)

  שווי הטבת המס 2,906

  שיעור הטבת המס 31%

 • מטרה הפקדה נוספת המאפשרת פטור ממס רווחי הון בעת משיכה כדין

  סכום הפקדה שנתי 18,480

  שיעור ההטבה השנתי מימוש הפטור ממס בעת משיכה כדין של קרן ההשתלמות

 • מטרה סך הכל הפקדה שנתית מוטבת עבור פטור ממס רווחי הון בעת משיכה כדין של קרן ההשתלמות

  סכום הפקדה שנתי 18,848

פנסיית חובה לעצמאיים

 • מטרה

  סכום הפקדה שנתי

  שיעור ההטבה השנתי

 • מטרה חובת הפקדה מינימאלית בשנת המס 2020 במסגרת קופה לקצבה

  סכום הפקדה שנתי 10,479

  שיעור ההטבה השנתי בכפוף להוראות חוק פנסיית חובה לעצמאיים במשק

הפקדה לקופת גמל/קרן פנסיה

 • מטרה

  סכום הפקדה שנתי

  שיעור ההטבה השנתי

  שווי הטבת המס

  שיעור הטבת המס

 • מטרה הטבת זיכוי הקטנת סכום המס אותו ישלם החוסך למס הכנסה

  סכום הפקדה שנתי 11,616

  שיעור ההטבה השנתי החזר מס של עד 35% מהפקדה מירבית של 5.5% מתקרת ההכנסה המוכרת לשנה (211,200 ₪)

  שווי הטבת המס 4,616

  שיעור הטבת המס 35%

 • מטרה הטבת ניכוי הקטנת ההכנסה החייבת במס הכנסה וביטוח לאומי

  סכום הפקדה שנתי 22,232

  שיעור ההטבה השנתי בהתאם לשיעור המס השולי בגין סכום מירבי של לכל היותר 11% מתקרת ההכנסה המזכה לשנה (211,200 ₪)

  שווי הטבת המס 7,202

  שיעור הטבת המס 32%

 • מטרה סך הפקדה שנתית לקצבה עבור מיקסום הטבות מס (זיכוי וניכוי)

  סכום הפקדה שנתי 38,848

  שווי הטבת המס 7,202

  שיעור הטבת המס 38%